zaloguj się   |    zarejestruj się   |   
SmodCMS

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - /roboty budowlane/ o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie Art. 11. ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych   (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
 
Nazwa zamówienia: „Remont elewacji zewnętrznej północnej ściany pałacu Zaborze”.
Ogłoszenie w sprawie przedmiotowego zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04 marca 2014 roku.
INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci     i Młodzieży, 66-003 Zabór ul. Zamkowa 1 informuje, że w postępowaniu nr CLDIM-ZP. 01/14, pod nazwą „Remont elewacji zewnętrznej północnej ściany pałacu w Zaborze” oferty złożyło czterech wykonawców. 
W dniu 01 kwietnia 2014 roku, Zamawiający dokonał czynności oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. 
I tak:
- Za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Wykonawcę TERRA TEMPUS Sp. z o.o., ul. Oleśnicka 15A/22, 50-320 Wrocław. Oferta tego Wykonawcy spełniła wszystkie wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia                       a zaproponowana cena (cena była jedynym kryterium wyboru) była najniższą spośród nieodrzuconych ofert. Tym samym uzyskała ona ocenę 100,00 pkt na 100 punktów możliwych do uzyskania.
- Kolejna oferta, złożona przez Zakład Remontowo-Budowlany KOMPLEX-BUD Bogdan Gałęzowski, Karpicko ul Lipowa 7, 64-200 Wolsztyn, również spełniła wszystkie wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała ogółem 97,13 pkt na 100 punktów możliwych do uzyskania. 
- Następna oferta, złożona przez Firmę Budowlano Sztukatorską i Renowacji Zabytków Sebastian Domaniecki, 64-530 Kazimierz ul. Rydzowa 15 również spełniła wszystkie wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała ogółem 66,43 pkt na 100 punktów możliwych do uzyskania.
- Czwartą z ofert, złożoną przez Firmę Handlowo-Usługową „REMGIPS-2” Piotr Broczek, ul. Żukowa 30A, 43-607 Jaworzno Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 4 w związku z art. 24 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) z powodu wykluczenia wykonawcy – odrzucił.
Zmawiający w pkt 8.1. lit. c) co też potwierdził w pkt 9.1. lit d) specyfikacji istotnych warunków zamówienia między innymi zawarł wymóg by osoby kierujące robotami budowlanymi spełniały warunek określony w § 24 Rozporządzenia z dnia 27 lica 2011r w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. D. z dnia 11 sierpnia 2011 r., nr 165, poz. 987) i na tę okoliczność złożyły dokumenty potwierdzające wyżej określone kwalifikacje.  
   Zgodnie z przywołanym rozporządzeniem, robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków kierować mogą osoby, które miedzy innymi odbyły co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków. Wykonawca w ofercie i nadesłanych uzupełnieniach oferty nie udokumentował, by osoba wskazana na kierownika budowy spełniała powyższy warunek a tym samym nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. W tej sytuacji Zamawiający na podstawie art. 24 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) wyżej wymienionego Wykonawcę z postępowania wykluczył.
 
Zamawiający informuje też, że zgodnie z Art. 94. 1. pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych, umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Zabór dnia 01 kwietnia 2014 roku. 
INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - /usługa / o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie Art. 11. ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych   (tekst jedn.  Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.).
 
Nazwa zamówienia:.
Roczne dostawy całodziennych posiłków do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze – 2014/2015.
Ogłoszenie w sprawie przedmiotowego zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16 lipca 2014 roku.
INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci     i Młodzieży, 66-003 Zabór ul. Zamkowa 1 informuje, że w postępowaniu nr CLDIM-ZP. 02/14, pod nazwą „Roczne dostawy całodziennych posiłków do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze – 2014/2015”. ofertę złożył jeden wykonawca. 
W dniu 07 sierpnia 2014 roku, Zamawiający dokonał czynności oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. 
 
Za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Natalia Madej 65-076 Zielona Góra ul Reja 7/6. Oferta tego Wykonawcy spełniła wszystkie wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Oferta ta w kryterium:
- ceny uzyskała 90 pkt i była niższą od tej, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia,  
- miejsce wytwarzania posiłków oferta uzyskała 10 pkt.
Tym samym oferta wyżej wymienionego Wykonawcy uzyskała ogółem ocenę 100,00 pkt na 100 punktów możliwych do uzyskania.
 
Zamawiający informuje też, że zgodnie z Art. 94. ust. 2. pkt 1) lit. a) ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych   (tekst jedn.  Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.) umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia może zostać zawarta z pominięciem terminów, o których mowa w Art. 94 ust 1. wyżej przywołanej ustawy.
Zabór dnia 07 sierpnia 2014 roku. 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - /dostawy/ o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie Art. 11. ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych   (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - /roboty budowlane/ o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie Art. 11. ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych   (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
 
Nazwa zamówienia: „Budowa dwóch wolnostojących domów jednorodzinnych”
Ogłoszenie w sprawie przedmiotowego zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26 listopada 2015 roku.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - /roboty budowlane/ o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie Art. 11. ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych   (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
 
Nazwa zamówienia: „Budowa dwóch wolnostojących domów jednorodzinnych”
 
Ogłoszenie w sprawie przedmiotowego zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26 listopada 2015 rokUNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE CLDIM-ZP. 02/16 pod nazwą:
 
„Budowa dwóch wolnostojących domów jednorodzinnych - 3"
DECYZJA
W oparciu o art. 93 ust 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), unieważniam postępowanie publiczne znak CLDIM-ZP. 02/16, pod nazwą: „Budowa dwóch wolnostojących domów jednorodzinnych - 3".
Uzasadnienie
W dniu 21.03.2016 r. Zamawiający powziął informacje, że dołączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia kosztorysy ofertowe zostały wykonane z użyciem niedozwolonego oprogramowania komputerowego. Tym samym nie mogą być one dopuszczone do użytkowania i wykorzystania w celu przeprowadzenia przedmiotowego postępowania.
Mając na powyższe na uwadze Zamawiający postanowił jak na wstępie.
 
INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży, 66-003 Zabór ul. Zamkowa 1 informuje, że w postępowaniu nr CLDIM-ZP. 02A/16, pod nazwą „Budowa dwóch wolnostojących domów jednorodzinnych - 4”  oferty złożyło pięciu wykonawców. 
W dniu 22 kwietnia 2016 roku, Zamawiający dokonał czynności oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. 
I tak:
Za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Wykonawcę ZPHU MAT-BUD Zakład Ogólnobudowlany Piotr Mickiewicz 64-214 Chobienice, Grójec Wielki 14. Oferta tego Wykonawcy spełniła wszystkie określone                 w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymogi udziału w postępowaniu. Ogółem oferta uzyskała 99,12 pkt na 100 możliwych do uzyskania. W tym:
-  w kryterium cena uzyskała 89,76 na 90,00 możliwych do uzyskania,  
- w kryterium okres udzielonej gwarancji uzyskała 6,36 pkt na 7,00 możliwych do uzyskania,
- w kryterium termin wykonania zamówienia uzyskała 3,00 pkt na 3,00 możliwych do uzyskania.
- Następna oferta, złożona przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo Budowlane Dawid Lisiewicz 66-100 Sulechów ul. Rozwojowa 14. Ogółem uzyskała 97,41 pkt na 100 możliwych do uzyskania. W tym:
-  w kryterium cena uzyskała 90,00 na 90,00 możliwych do uzyskania,  
- w kryterium okres udzielonej gwarancji uzyskała 6,47 pkt na 10,00 możliwych do uzyskania,
- w kryterium termin wykonania zamówienia uzyskała 0,94 pkt na 3,00 możliwych do uzyskania.
- Kolejna z ofert, złożona przez Partnerbud – Projekt Sp. z o.o. ul. Energetyków 7, 65-729 Zielona Góra ogółem uzyskała 93,04pkt na 100 możliwych do uzyskania. W tym:
-  w kryterium cena uzyskała 84,43 na 90,00 możliwych do uzyskania,  
- w kryterium okres udzielonej gwarancji uzyskała 6,36 pkt na 7,00 możliwych do uzyskania,
- w kryterium termin wykonania zamówienia uzyskała 2,25 pkt na 3,00 możliwych do uzyskania.
- Następna oferta, złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót i Usług Budowlanych „BUDREM” Sp. z o.o. Łagoszów Wielki 14A, 59-160 Radwanice ogółem uzyskała 87,74pkt na 100 możliwych do uzyskania. W tym:
-  w kryterium cena uzyskała 80,33 na 90,00 możliwych do uzyskania,  
- w kryterium okres udzielonej gwarancji uzyskała 6,47 pkt na 7,00 możliwych do uzyskania,
- w kryterium termin wykonania zamówienia uzyskała 0,94 pkt na 3,00 możliwych do uzyskania.
- Ostatnia z ofert, złożoną przez Zakład Remontowo Budowlany GORBACZ        65-707 Zielona Góra ul. Zimna 5b ogółem uzyskała 86,24 pkt na 100 możliwych do uzyskania. W tym:
-  w kryterium cena uzyskała 76,24 na 90,00 możliwych do uzyskania,  
- w kryterium okres udzielonej gwarancji uzyskała 7,00 pkt na 7,00 możliwych do uzyskania,
- w kryterium termin wykonania zamówienia uzyskała 3,00 pkt na 3,00 możliwych do uzyskania.
Zamawiający informuje też, że zgodnie z Art. 94. 1. pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia zostanie zawarta            w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Zabór dnia  22 kwiecień 2016 roku. 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - /usługa / o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie Art. 11. ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).
 
Nazwa zamówienia: „Roczne dostawy całodziennych posiłków do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży      w Zaborze – 2016/2017.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - /usługa / o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie Art. 11. ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).
 
Nazwa zamówienia: „Roczne dostawy całodziennych posiłków do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży      w Zaborze – 2016/2017.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
 
Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze informuje, że w dniu 28 lipca 2016 roku w postępowaniu nr CLDIM-ZP. 02/15, pod nazwą „Roczne dostawy całodziennych posiłków do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze - 2016/2017 udzielił zamówienia Przedsiębiorstwu Produkcyjno Usługowo Handlowemu Natalia Madej adres: 65-076 Zielona Góra ul. Reja 7/6. 
Postępowanie było realizowane w trybie art. 5a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).
Wartość zamówienia:  472 164,00 zł.,
Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizacje zamówienia: 510 000,00 zł.,
Cena brutto wybranej oferty: 509 937,12 zł.,
Ilość złożonych ofert: 1,
 Uzasadnienie wyboru: W postępowaniu wpłynęła jedna oferta. Spełniała ona wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jej cena była niższa od kwoty jaką zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.
Zabór dnia 28 lipca 2016 roku. Ogłoszenie z dnia 2017-08-1Ogłoszenie z dnia 2017-08-14 r.4 r.Ogłoszenie z dnia
2017-08-14 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - /usługa / o wartości poniżej kwoty określonej   w Art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).
 
Nazwa zamówienia: „Roczne dostawy całodziennych posiłków do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze – 2018/2019. Nr referencyjny: CLDiM-ZP. 01/17.
Zarząd Województwa Lubuskiego
ogłasza konkurs na stanowisko
DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze

 

Zarząd Województwa Lubuskiego
 
ogłasza konkurs na stanowisko:
 
DYREKTORA
 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze
 
 

Zabór, dnia 12 września 2018 roku.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze

W Biuletynie Zamówień Publicznych,  jako nieobowiązkowe Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się dnia 2018-09-11 r.  pod numerem 615301-N-2018

Nazwa zamówienia: „Trzyletnie dostawy leków do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze”

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert do 21.09.2018

Pliki do pobrania: http://cldim.zgora.pl/download/Zmiana_treści_ogłoszenia.pdf (dodano dnia17.09.2018)
 

Pliki do pobrania: http://cldim.zgora.pl/download/siwz_leki_2018.doc

Pytania i odpowiedzi: http://cldim.zgora.pl/download/Odpowiedzi_2018.docx (dodano 14.09.2018)

Pytania i odpowiedzi: http://cldim.zgora.pl/download/Odpowiedzi_2_2018.pdf (dodano 17.09.2018)


Zabór, dnia 11 września 2018 roku.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze informuje, że w dniu 30 sierpnia 2018 roku w postępowaniu nr CLDIM-ZP. 01/18, pod nazwą „Roczne dostawy całodziennych posiłków do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze - 2018/2019 udzielił zamówienia Przedsiębiorstwu Produkcyjno Usługowo Handlowemu Natalia Madej adres: 65-076 Zielona Góra ul. Reja 7/6.

Postępowanie było realizowane w trybie art. 5a ustawyz dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

Wartość zamówienia:  395 076,00 zł.,

Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizacje zamówienia: 425 000,00 zł.,

Cena brutto wybranej oferty: 421 478,64 zł.,

Ilość złożonych ofert: 1,

 Uzasadnienie wyboru: W postępowaniu wpłynęła jedna oferta. Spełniała ona wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jej cena była niższa od kwoty jaką zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

Zabór, dnia 01 sierpnia 2018 roku.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

66-003 Zabór, ul. Zamkowa 1
Zarząd Województwa Lubuskiego
ogłasza konkurs na stanowisko
DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze
66-003 Zabór, ul. Zamkowa 1
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze informuje, że w postępowaniu nr CLDIM-ZP. 01/18, pod nazwą „Roczne dostawy całodziennych posiłków do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze- 2018/2019ofertę złożył jeden wykonawca.

Dnia 19 lipca 2018 roku, Zamawiający dokonał czynności oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Natalia Madej adres: 65-076 Zielona Góra ul. Reja 7/6. Oferta tego Wykonawcy spełniła wszystkie określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymogi udziału w postępowaniu, a zaoferowana cena jest niższą od kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na realizacje zamówienia. Ogółem oferta uzyskała 100,00pkt na 100 możliwych do uzyskania. W tym:

  • w kryterium cena uzyskała 60,00 na 60,00 możliwych do uzyskania, w kryterium miejsce wytwarzania posiłków uzyskała 15,00 pkt na 15,00 możliwych do uzyskania,
  • w kryterium termin na składanie modyfikacji zamówienia uzyskała 25 pkt na 25możliwych do uzyskania,

Zabór, dn. 20 lipca 2018 r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - /usługa / o wartości poniżej kwoty określonej   w Art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).
 
Nazwa zamówienia: „Roczne dostawy całodziennych posiłków do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze – 2018/2019. Nr referencyjny: CLDiM-ZP. 01/17."
 
 
Zabór, dn. 10 lipca 2018 r.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Mlodziezy w Zaborze ul. Zamkowa 1 66 – 003 Zabór dzialajac na podstawie art. 26 ust. 3 i ust. 4 ustawy z 15.04.2011 r. o dzialalnosci leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1638 z pózn. zm.) oglasza konkurs ofert na udzielanie swiadczen zdrowotnych w zakresie pelnienia dyzurów lekarskich w oddziale psychiatrycznym SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Mlodziezy i zaprasza uprawnione podmioty do skladania ofert.
Porównanie ofert w toku postepowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej dokonuje sie wedlug kryteriów wyboru ofert:
1) jakosci,
2) kompleksowosci,
3) dostepnosci,
4) ciaglosci,
5) ceny
udzielanych swiadczen opieki zdrowotnej
Szczególowe warunki konkursu ofert wraz z projektem umowy i formularzem oferty zostana udostepnione oferentowi od dnia ukazania sie niniejszego ogloszenia w dziale Kadr SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Mlodziezy w Zaborze i na stronie internetowej www.cldim.zgora.pl
Oferty nalezy skladac do dnia 22 maja 2018 r. do godz. 12:00 w zamknietych kopertach w Sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Mlodziezy w Zaborze, budynek administracji pokój Nr 1.
Na kopercie nalezy umiescic adres oglaszajacego konkurs ofert,  oraz adres oferenta.
Rozstrzygniecie konkursu nastapi w ciagu 7 dni siedzibie udzielajacego zamówienie.
Termin zwiazania oferta ustala sie na 30 dni od uplywu terminu skladania ofert.
Przewiduje sie zawarcie umowy na okres 12  miesiecy.
Komisja Konkursowa niezwlocznie zawiadomi oferentów o zakonczeniu konkursu i jego wynikach na pismie.
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Mlodziezy w Zaborze ul. Zamkowa 1 66 – 003 Zabór dzialajac na podstawie art. 26 ust. 3 i ust. 4 ustawy z 15.04.2011 r. o dzialalnosci leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1638 z pózn. zm.) oglasza konkurs ofert na udzielanie swiadczen zdrowotnych w zakresie pelnienia dyzurów lekarskich w oddziale psychiatrycznym SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Mlodziezy i zaprasza uprawnione podmioty do skladania ofert.
Porównanie ofert w toku postepowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej dokonuje sie wedlug kryteriów wyboru ofert:
1) jakosci,
2) kompleksowosci,
3) dostepnosci,
4) ciaglosci,
5) ceny
udzielanych swiadczen opieki zdrowotnej
Szczególowe warunki konkursu ofert wraz z projektem umowy i formularzem oferty zostana udostepnione oferentowi od dnia ukazania sie niniejszego ogloszenia w dziale Kadr SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Mlodziezy w Zaborze i na stronie internetowej www.cldim.zgora.pl
Oferty nalezy skladac do dnia 22 maja 2018 r. do godz. 12:00 w zamknietych kopertach w Sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Mlodziezy w Zaborze, budynek administracji pokój Nr 1.
Na kopercie nalezy umiescic adres oglaszajacego konkurs ofert,  oraz adres oferenta.
Rozstrzygniecie konkursu nastapi w ciagu 7 dni siedzibie udzielajacego zamówienie.
Termin zwiazania oferta ustala sie na 30 dni od uplywu terminu skladania ofert.
Przewiduje sie zawarcie umowy na okres 12  miesiecy.
Komisja Konkursowa niezwlocznie zawiadomi oferentów o zakonczeniu konkursu i jego wynikach na pismie.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Mlodziezy w Zaborze ul. Zamkowa 1 66 – 003 Zabór dzialajac na podstawie art. 26 ust. 3 i ust. 4 ustawy z 15.04.2011 r. o dzialalnosci leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1638 z pózn. zm.) oglasza konkurs ofert na udzielanie swiadczen zdrowotnych w zakresie pelnienia dyzurów lekarskich w oddziale psychiatrycznym SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Mlodziezy i zaprasza uprawnione podmioty do skladania ofert.
Porównanie ofert w toku postepowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej dokonuje sie wedlug kryteriów wyboru ofert:
1) jakosci,
2) kompleksowosci,
3) dostepnosci,
4) ciaglosci,
5) ceny
udzielanych swiadczen opieki zdrowotnej
Szczególowe warunki konkursu ofert wraz z projektem umowy i formularzem oferty zostana udostepnione oferentowi od dnia ukazania sie niniejszego ogloszenia w dziale Kadr SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Mlodziezy w Zaborze i na stronie internetowej www.cldim.zgora.pl
Oferty nalezy skladac do dnia 22 maja 2018 r. do godz. 12:00 w zamknietych kopertach w Sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Mlodziezy w Zaborze, budynek administracji pokój Nr 1.
Na kopercie nalezy umiescic adres oglaszajacego konkurs ofert,  oraz adres oferenta.
Rozstrzygniecie konkursu nastapi w ciagu 7 dni siedzibie udzielajacego zamówienie.
Termin zwiazania oferta ustala sie na 30 dni od uplywu terminu skladania ofert.
Przewiduje sie zawarcie umowy na okres 12  miesiecy.
Komisja Konkursowa niezwlocznie zawiadomi oferentów o zakonczeniu konkursu i jego wynikach na pismie.
 
 
Zabór, dn. 8 maja  2018 r.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze informuje, że w oparciu o art. 91 ustawy Prawo zamówień publicznych, w dniu 30  października 2017 r. w postępowaniu znak: CLDiM-ZP. 03B/17 pod nazwą: „Wykonanie instalacja sygnalizacji pożaru w zbytkowym pałacu w Zaborze - 3”, dokonał czynności oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Informujemy, że w postępowaniu tym w terminie składania ofert, złożone zostały dwie oferty.
I tak:
1. Za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Wykonawcę AMTEL sc. W.Tatarczuk, M.Mejnartowicz Aleja Zjednoczenia 106, 65-120 Zielona Góra. Oferta ta  uzyskała następującą ilość punktów: 
Ogółem otrzymała 94,00 pkt na 100 możliwych do uzyskania.  W tym:
-  w kryterium cena uzyskała 60,00 pkt na 60,00 możliwych do uzyskania,  
- w kryterium długości udzielonej rękojmi i gwarancji uzyskała 20,00 pkt na 20,00 możliwych do uzyskania,
- w kryterium kwalifikacje zawodowe uzyskała 14,00 pkt na 20,00 możliwych do uzyskania.
2. Druga z ofert złożona przez Wykonawcę Michał Kamiński FIRECONTROL SYSTEM PRZECIWPOZ 62-872 Godziesze Małe Wolica 43 została odrzucona.  Na pytanie Zamawiającego dotyczące ceny tej oferty, Wykonawca  przyznał, że kalkulując jej cenę w swych szacunkach nie uwzględnił wszystkich wymaganych przez Zamawiającego prac. Tym samym przyznał, że treść Jego oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i  w oparciu o art. 89 ust. 1. pkt 2 ustawy Prawa zamówień publicznych oferta została odrzucona.
Zamawiający informuje, że przedmiotowe zamówienie nie było objęte dynamicznym systemem zakupów.
 
Zabór, dn. 30 października  2017 r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dyrektor

SPZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze

66-003 Zabór, ul, Zamkowa 1

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania finansowego za 2017 i 2018 rok.

Zainteresowani proszeni są do składania ofert w kancelarii jednostki, 66-003 Zabór, ul. Zamkowa 1 do 26.10. 2017r. do godz. 12:00. Ofertę należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego SPZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze za rok obrotowy 2017 i 2018”, z dopiskiem  nie otwierać przed 02.11.2017r.”. Oferty złożone po terminie, nie podlegają rozpatrzeniu.

Do pobrania: http://cldim.zgora.pl/download/warunki.docx

Zabór, dn. 18.10.2017 r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ogłoszenie z dnia 2017-10-16 r.
Zabór: Wykonanie instalacja sygnalizacji pożaru w zabytkowym pałacu w Zaborze
 
 
Zabór, dn. 16.10.2017 r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie z dnia 2017-09-29 r.

W Biuletynie Zamówień publicznych Ogłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone dnia 2017-09-19 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze: Wykonanie instalacja sygnalizacji pożaru w zabytkowym pałacu w Zaborze

Dokumentacja: http://cldim.zgora.pl/download/ppoz_2017.zip

Ogłoszenie z dnia 2017-09-29 r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
 
zamówienie  publiczne nr CLDiM-ZP. 03/17 pod nazwą:
 
„Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru w zbytkowym pałacu w Zaborze”
 
 
Zabór, dn. 28.08.2017 r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
 
Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze informuje, że w dniu 21 sierpnia 2017 roku w postępowaniu nr CLDIM-ZP. 04/17, pod nazwą „Roczne dostawy całodziennych posiłków do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze - 2017/2018 udzielił zamówienia Przedsiębiorstwu Produkcyjno Usługowo Handlowemu Natalia Madej adres: 65-076 Zielona Góra ul. Reja 7/6. 
Postępowanie było realizowane w trybie art. 5a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).
Wartość zamówienia:  399 894,00 zł.,
Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizacje zamówienia: 432 000,00 zł.,
Cena brutto wybranej oferty: 430 249,59 zł.,
Ilość złożonych ofert: 1,
 
Uzasadnienie wyboru: W postępowaniu wpłynęła jedna oferta. Spełniała ona wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jej cena była niższa od kwoty jaką zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.
 
Zabór, dn. 21.08.2017 r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie z dnia 2017-08-23 r.

W Biuletynie Zamówień publicznych Ogłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone dnia 2017-08-18 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze: Wykonanie instalacja sygnalizacji pożaru w zabytkowym pałacu w Zaborze

Odpowiedzi na pytania: http://cldim.zgora.pl/download/odpowiedzi_na_pytania_pozar.pdf

Ogłoszenie z dnia 2017-08-23 r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W Biuletynie Zamówień publicznych Ogłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone dnia 2017-08-18 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze: Wykonanie instalacja sygnalizacji pożaru w zabytkowym pałacu w Zaborze

Dokumentacja: http://cldim.zgora.pl/download/przetarg_na_sygnalizacje_pozaru_2.zip

Zabór, dn. 18.08.2017 r
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
 
zamówienie  publiczne nr CLDiM-ZP. 03/17 pod nazwą:
 
„Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru w zbytkowym pałacu w Zaborze”
 
 
Zabór, dn. 17.08.2017 r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Ogłoszenie z dnia 2017-08-14 r.

W Biuletynie Zamówień publicznych Ogłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone dnia 2017-08-14 r. pod numerem 571797-N-2017.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze: Wykonanie instalacja sygnalizacji pożaru w zbytkowym pałacu w Zaborze

Dokumentacja: http://cldim.zgora.pl/download/Przetargna_instalacje_ppoz..zip

Zabór, dn. 14.08.2017 r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ogłoszenie z dnia 2017-08-01 r.
 
Roczne dostawy całodziennych posiłków do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze – 2017/2018. Nr referencyjny: CLDiM-ZP. 04/17.
 
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: http://cldim.zgora.pl/download/wybor_pos.pdf
 
Zabór, dn. 01.08.2017 r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ogłoszenie z dnia 2017-06-01 r.
Zabór: Budowa w pałacu w Zaborze dźwigu – platformy dla osób niepełnosprawnych
 
 
Zabór, dn. 23.06.2017 r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie z dnia 2017-06-01 r.
Zabór: Budowa w pałacu w Zaborze dźwigu – platformy dla osób niepełnosprawnych
 
 
Zabór, dn. 16.06.2017 r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ogłoszenie z dnia 2017-06-01 r.
Zabór: Budowa w pałacu w Zaborze dźwigu – platformy dla osób niepełnosprawnych
 
 
Zabór, dn. 12.06.2017 r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ogłoszenie z dnia 2017-06-08 r.
Zabór: Konkurs - świadczenia zdrowotne
 
 
 
Zabór, dn. 08.06.2017 r.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie z dnia 2017-06-01 r.
Zabór: Budowa w pałacu w Zaborze dźwigu – platformy dla osób niepełnosprawnych
 
 
 
Zabór, dn. 01.06.2017 r.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Unieważnienie z dnia 2017-06-01 r.
Zabór: Budowa w pałacu w Zaborze dźwigu – platformy dla osób niepełnosprawnych
 
 
 
Zabór, dn. 01.06.2017 r.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ogłoszenie z dnia 2017-05-11 r.
Zabór: Budowa w pałacu w Zaborze dźwigu – platformy dla osób niepełnosprawnych
 
 
 
Zabór, dn. 11.05.2017 r.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ogłoszenie nr 71863 - 2017 z dnia 2017-04-24 r.
Zabór: Budowa w pałacu w Zaborze dźwigu – platformy dla osób niepełnosprawnych
 
 
 
Zabór, dn. 10.05.2017 r.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ogłoszenie nr 71863 - 2017 z dnia 2017-04-24 r.
Zabór: Budowa w pałacu w Zaborze dźwigu – platformy dla osób niepełnosprawnych
 
 
 
Zabór, dn. 27.04.2017 r.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ogłoszenie nr 71863 - 2017 z dnia 2017-04-24 r.
Zabór: Budowa w pałacu w Zaborze dźwigu – platformy dla osób niepełnosprawnych
 
 
 
Zabór, dn. 24.04.2017 r.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ogłoszenie nr 48987 - 2017 z dnia 2017-03-22 r.
Zabór: Prace konserwatorskie sali lustrzanej pałacu w Zaborze
 
 
 
Zabór, dn. 13.04.2017 r.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ogłoszenie nr 48987 - 2017 z dnia 2017-03-22 r.
Zabór: Prace konserwatorskie sali lustrzanej pałacu w Zaborze
 
 
 
Zabór, dn. 12.04.2017 r.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ogłoszenie nr 48987 - 2017 z dnia 2017-03-22 r.
Zabór: Prace konserwatorskie sali lustrzanej pałacu w Zaborze
 
 
 
Zabór, dn. 07.04.2017 r.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ogłoszenie nr 48987 - 2017 z dnia 2017-03-22 r.
Zabór: Prace konserwatorskie sali lustrzanej pałacu w Zaborze
 
 
 
Zabór, dn. 06.04.2017 r.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ogłoszenie nr 48987 - 2017 z dnia 2017-03-22 r.
Zabór: Prace konserwatorskie sali lustrzanej pałacu w Zaborze
 
 
 
Zabór, dn. 03.04.2017 r.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ogłoszenie nr 48987 - 2017 z dnia 2017-03-22 r.
Zabór: Prace konserwatorskie sali lustrzanej pałacu w Zaborze

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
 
Dokumenty do pobrania:
 
 
Zabór, dn. 22.03.2017 r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dyrektor

SPZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze

66-003 Zabór, ul, Zamkowa 1

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania finansowego za 2016 rok.

Zainteresowani proszeni są do składania ofert w kancelarii jednostki, 66-003 Zabór, ul. Zamkowa 1 do 28.10. 2016r. do godz.12.00. Ofertę należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 „Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego SPZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży za rok obrotowy 2016. Nie otwierać przed 03.11.2016 r.”

 

Oferty złożone po terminie, nie podlegają rozpatrzeniu. Warunki konkursu ofert zamieszczone są na naszej stronie www.cldim.zgora.pl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze

66-003 Zabór, ul, Zamkowa 1

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania finansowego jednostki za 2016 rok.

1.              Przedmiot zamówienia obejmuje:

a)       przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego jednostki za 2016 rok,

b)       sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania,

c)       doradztwo w zakresie organizacji rachunkowości oraz gotowość udzielania konsultacji i wyjaśnień w zakresie zamknięcia roku obrotowego, oraz sprawozdawczości finansowej.

Zainteresowani proszeni są do składania ofert w kancelarii jednostki, 66-003 Zabór, ul. Zamkowa 1 do dnia 28 października 2016 roku do godziny 12.00. Ofertę należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia sprawozdania finansowego SPZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży za rok obrotowy 2016. Nie otwierać przed 03.11.2016 r.”

2.              Oferta na badanie sprawozdanie finansowego   SPZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze”. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania, nie  podlegają rozpatrzeniu.

3.              Złożona oferta powinna zawierać:

a)       informacje pisemne o oferencie, w tym o formie prowadzenia przez niego działalności,

b)       zaświadczenie o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,

c)       oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,

d)       cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenia pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania tego sprawozdania,

e)       informacje o osobach, które będą przeprowadzały badanie,

f)        określenie harmonogramu określającego terminy prac związanych z badaniem sprawozdania finansowego.

4.              Oczekiwany termin przeprowadzenia badania ostatecznego wraz z przekazaniem opinii i raportu w formie pisemnej i elektronicznej ustala się do dnia 30 kwietnia 2017 roku.

5.              Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według kryterium ceny oraz spełniającej (obok standardowych) następujące warunki:

-        przeprowadzenie w ciągu ostatnich pięciu lat trzech usług badania sprawozdania finansowego w jednostkach służby zdrowia- samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej lub podmiotach niepublicznych

-        wykonania badania w siedzibie jednostki

-        wykonania zadania osobiście przez biegłego rewidenta

-        wykonawca na żądanie podmiotu tworzącego jednostki ( za pośrednictwem Departamentu Ochrony Zdrowia) udzieli wyjaśnień i komentarzy w zakresie badania sprawozdania finansowego jednostki oraz treści opinii, wraz z raportem biegłego rewidenta

-        przewidywana data zakończenia badania sprawozdania finansowego; 20 kwietnia 2017 r,

-        preferowana data przedłożenia opinii i raportu do 30 kwietnia 2017 r.

6.              O wynikach wyboru zostanie poinformowany pisemnie, oferent  którego oferta została wybrana. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
 
Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze informuje, że w dniu 28 lipca 2016 roku w postępowaniu nr CLDIM-ZP. 02/15, pod nazwą „Roczne dostawy całodziennych posiłków do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze - 2016/2017 udzielił zamówienia Przedsiębiorstwu Produkcyjno Usługowo Handlowemu Natalia Madej adres: 65-076 Zielona Góra ul. Reja 7/6. 
Postępowanie było realizowane w trybie art. 5a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).
Wartość zamówienia:  472 164,00 zł.,
Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizacje zamówienia: 510 000,00 zł.,
Cena brutto wybranej oferty: 509 937,12 zł.,
Ilość złożonych ofert: 1,
Uzasadnienie wyboru: W postępowaniu wpłynęła jedna oferta. Spełniała ona wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jej cena była niższa od kwoty jaką zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.
 
Zabór dnia 28 lipca 2016 roku. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - /usługa / o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie Art. 11. ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).
 
Nazwa zamówienia: „Roczne dostawy całodziennych posiłków do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze - 2016/2017.
 
Informacja o wyborze oferenta: http://cldim.zgora.pl/download/informacja.docx
 
Zabór, dnia  19 lipca 2016 roku. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
 
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze ul. Zamkowa 1, 66 – 003 Zabór działając na podstawie art. 26 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 618 z późn. zm.)  ) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich na oddziale psychiatrycznym SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży i zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert.
Kryterium oceny ofert będzie cena.
Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z projektem umowy i formularzem oferty zostaną udostępnione oferentowi od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze i na stronie internetowej www.cldim.zgora.pl
Oferty należy składać do dnia 15 czerwca 2016 r. w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze, budynek administracji pokój Nr 1.
Na kopercie należy umieścić adres ogłaszającego konkurs ofert,  oraz adres oferenta.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni siedzibie udzielającego zamówienie.
Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Przewiduje się zawarcie umowy na okres 12 miesięcy.
Komisja Konkursowa niezwłocznie zawiadomi oferentów o zakończeniu konkursu i jego wynikach na piśmie.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży, 66-003 Zabór ul. Zamkowa 1 informuje, że w postępowaniu nr CLDIM-ZP. 02A/16, pod nazwą „Budowa dwóch wolnostojących domów jednorodzinnych - 4”  oferty złożyło pięciu wykonawców. 
W dniu 22 kwietnia 2016 roku, Zamawiający dokonał czynności oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. 
I tak:
Za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Wykonawcę ZPHU MAT-BUD Zakład Ogólnobudowlany Piotr Mickiewicz 64-214 Chobienice, Grójec Wielki 14. Oferta tego Wykonawcy spełniła wszystkie określone                 w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymogi udziału w postępowaniu. Ogółem oferta uzyskała 99,12 pkt na 100 możliwych do uzyskania. W tym:
-  w kryterium cena uzyskała 89,76 na 90,00 możliwych do uzyskania,  
- w kryterium okres udzielonej gwarancji uzyskała 6,36 pkt na 7,00 możliwych do uzyskania,
- w kryterium termin wykonania zamówienia uzyskała 3,00 pkt na 3,00 możliwych do uzyskania.
- Następna oferta, złożona przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo Budowlane Dawid Lisiewicz 66-100 Sulechów ul. Rozwojowa 14. Ogółem uzyskała 97,41 pkt na 100 możliwych do uzyskania. W tym:
-  w kryterium cena uzyskała 90,00 na 90,00 możliwych do uzyskania,  
- w kryterium okres udzielonej gwarancji uzyskała 6,47 pkt na 10,00 możliwych do uzyskania,
- w kryterium termin wykonania zamówienia uzyskała 0,94 pkt na 3,00 możliwych do uzyskania.
- Kolejna z ofert, złożona przez Partnerbud – Projekt Sp. z o.o. ul. Energetyków 7, 65-729 Zielona Góra ogółem uzyskała 93,04pkt na 100 możliwych do uzyskania. W tym:
-  w kryterium cena uzyskała 84,43 na 90,00 możliwych do uzyskania,  
- w kryterium okres udzielonej gwarancji uzyskała 6,36 pkt na 7,00 możliwych do uzyskania,
- w kryterium termin wykonania zamówienia uzyskała 2,25 pkt na 3,00 możliwych do uzyskania.
- Następna oferta, złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót i Usług Budowlanych „BUDREM” Sp. z o.o. Łagoszów Wielki 14A, 59-160 Radwanice ogółem uzyskała 87,74pkt na 100 możliwych do uzyskania. W tym:
-  w kryterium cena uzyskała 80,33 na 90,00 możliwych do uzyskania,  
- w kryterium okres udzielonej gwarancji uzyskała 6,47 pkt na 7,00 możliwych do uzyskania,
- w kryterium termin wykonania zamówienia uzyskała 0,94 pkt na 3,00 możliwych do uzyskania.
- Ostatnia z ofert, złożoną przez Zakład Remontowo Budowlany GORBACZ        65-707 Zielona Góra ul. Zimna 5b ogółem uzyskała 86,24 pkt na 100 możliwych do uzyskania. W tym:
-  w kryterium cena uzyskała 76,24 na 90,00 możliwych do uzyskania,  
- w kryterium okres udzielonej gwarancji uzyskała 7,00 pkt na 7,00 możliwych do uzyskania,
- w kryterium termin wykonania zamówienia uzyskała 3,00 pkt na 3,00 możliwych do uzyskania.
Zamawiający informuje też, że zgodnie z Art. 94. 1. pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia zostanie zawarta            w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
Zabór dnia  22 kwiecień 2016 roku. 

ZMIANY TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU I SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1  

Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze informuje że, w postępowaniu publicznympod nazwą:Budowa dwóch wolnostojących domów jednorodzinnych - 4w trybie artykułu 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolityDz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm)wprowadza następujące zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1.    Zmienia się termin wykonania zamówienia z dnia 15 na 16 sierpnia 2016 r..

2.    W zakresie warunków udziału  w postępowaniu zmienia się oczekiwania w zakresie wymaganej wiedzy i doświadczenia właściwego do wykonania zamówienia nadając im następującą treść:

- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie Wykonawca wykonał, co najmniej trzy zadania, polegające na budowie lub rozbudowie budynku i zadania te obejmowały branże ogólnobudowlaną, instalacyjną i elektryczną, a wartość dla każdego zadań była nie mniejsza niż 500 000 zł. brutto;

Zamawiający wymaga, by na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków Wykonawca do oferty dołączył poświadczenia (lub inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia) potwierdzające spełnienie powyższych warunków oraz określających, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

W związku z powyższymi zmianami, stosownym korektom ulegają zapisy punktów 6 i 7.1 lit. b)  Ogłoszenia o zamówieniu oraz punkty 7 i 8.1.1. lit. b) specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3.    Pozostawiając bez zmian miejsce składania i otwarcia ofert zmienia się terminy wykonania tych czynności. I tak:

a) Termin składania ofert ustala się na dzień 18 kwietnia 2016 r. godzina 09:00,

b) Termin otwarcia ofert ustala się na dzień 18 kwietnia 2016 r. godzina 10:30.

W związku z powyższym stosownym zmianą ulegają zapisy pkt 10 i 11 ogłoszenia o zamówieniu oraz pkt 18 i 19 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ogłoszenie w sprawie zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, odnoszące się do pkt 1 zostało umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05 kwietnia 2016 roku.

Zabór dnia 05 kwietnia 2016 roku.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedzi na pytania i wnioski Wykonawców 1

Zamawiający informuje, że w postępowaniu nrCLDiM-ZP. 02A/16 pod nazwą: „Budowa dwóch wolnostojących domów jednorodzinnych - 4” wpłynęły pytania i wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W tej sytuacji, zamawiający cytując pytania i wnioski, w trybie art. 38 ust. 1 ustawy      z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” (tekst jednolityDz. U.     z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)  odpowiada: 

Pytanie / wniosek nr 1

„Czy wykonawca może łączyć referencje (oddzielnie budowlane, oddzielnie elektrycznie i oddzielnie sanitarne) i wykaz robót z podwykonawcą dla uzyskania wymogów zawartych w SIWZ?”

Odpowiedź:Zgodnie z pkt 8.1.1. lit. b) SIWZ, Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej trzy zadania, polegające na budowie lub rozbudowie budynku i zadania te obejmowały branże ogólnobudowlaną, instalacyjną i elektryczną, a wartość dla każdego zadań była nie mniejsza niż 600 000 zł. brutto.

Zamawiający przypomina też, że zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

Pytanie / wniosek nr 2

„Jakie dokumenty podwykonawcy należy załączyć do oferty?”

Odpowiedź: Wykonawca powinien wskazać, jakie prace zamierza powierzyć podwykonawcom.

Pytanie / wniosek nr 3

„Czy kierownik budowy może wykazać referencje z okresu 10 lat?”

Odpowiedź: Tak.

Pytanie / wniosek nr 4

„Czy kierownik budowy może wykazać referencje na niższe kwoty niż 600000zł?”

Odpowiedź: Tak.

Zabór, dnia 1 kwietnia 2016 r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - /roboty budowlane/ o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie Art. 11. ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).
 
Nazwa zamówienia: „Budowa dwóch wolnostojących domów jednorodzinnych - 3”
Ogłoszenie w sprawie przedmiotowego zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25 marca 2016 roku.
 
 
Zabór, dnia 25 marca 2016 r.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE CLDIM-ZP. 02/16 pod nazwą:
 
„Budowa dwóch wolnostojących domów jednorodzinnych - 3"
 
DECYZJA
 
W oparciu o art. 93 ust 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), unieważniam postępowanie publiczne znak CLDIM-ZP. 02/16, pod nazwą: „Budowa dwóch wolnostojących domów jednorodzinnych - 3".
 
Uzasadnienie
 
W dniu 21.03.2016 r. Zamawiający powziął informacje, że dołączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia kosztorysy ofertowe zostały wykonane z użyciem niedozwolonego oprogramowania komputerowego. Tym samym nie mogą być one dopuszczone do użytkowania i wykorzystania w celu przeprowadzenia przedmiotowego postępowania.
 
Mając na powyższe na uwadze Zamawiający postanowił jak na wstępie.
 
Zabór, dnia 22 marca 2016 r.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - /roboty budowlane/ o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie Art. 11. ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).
 
Nazwa zamówienia: „Budowa dwóch wolnostojących domów jednorodzinnych - 3”
Ogłoszenie w sprawie przedmiotowego zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18 marca 2016 roku.
 
 
Zabór, dnia 18 marca 2016 r.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
INFORMACJA O POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI OCENY OFERT I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży, 66-003 Zabór ul. Zamkowa 1 informuje, że w postępowaniu nr CLDIM-ZP. 01/16, pod nazwą „Pałac w Zaborze – remont elewacji od strony południowej, wschodniej i zachodniej” w dniu 10 marca 2016 roku, to jest w przewidzianym ustawowo terminie, uczestnik postępowania, Wykonawca Firma Handlowo Usługowa „REMGIPS -2” Piotr Broczek ul. Żukowa 30A, 43-607 Jaworzno w trybie art. 181 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)  złożyła pismo, w którym między innymi wskazała, że uznana za najkorzystniejszą, oferta Wykonawcy Zakład Remontowo-Budowlany Eryk Gorbacz, ul. Zimna 5 b, 65-707 Zielona Góra nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.   A ponadto jej cena, w świetle złożonych wyjaśnień, powinna być uznaną za rażąco niską. Na tej podstawie składający pismo wniósł o odrzucenie oferty wyżej wymienionego.
 
 
Zabór, dnia 11 marca 2016 r.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży, 66-003 Zabór ul. Zamkowa 1 informuje, że w postępowaniu nr CLDIM-ZP. 01/16, pod nazwą „Pałac w Zaborze – remont elewacji od strony południowej, wschodniej i zachodniej”  w wyznaczonym terminie składania ofert wpłynęło osiem ofert. 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży, 66-003 Zabór ul. Zamkowa 1 informuje, że w postępowaniu nr CLDIM-ZP. 01/16, pod nazwą „Pałac w Zaborze – remont elewacji od strony południowej, wschodniej i zachodniej”  w wyznaczonym terminie składania ofert wpłynęło osiem ofert. 
 
 
Zabór, dnia 9 marca 2016 r.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DECYZJA

     W oparciu o art. 93 ust 1 pkt 7 w nawiązaniu do art. 7 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolityDz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), w postępowaniupod nazwą: Budowa dwóch wolnostojących domów jednorodzinnych - 2” unieważnione zostają dokonane w dniu 29 stycznia 2016 roku czynności oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. A także podjęta została decyzja o unieważnieniu całość postępowania.

Plik do pobrania: http://cldim.zgora.pl/download/decyzja.docx

Zabór dnia 04 stycznia 2016 r.

Edycja: 12.02.2016

Odpowiedzi na pytania: 

http://cldim.zgora.pl/downloads/1 odpowiedzi na pytania.docx

http://cldim.zgora.pl/downloads/2 odpowiedzi na pytania.docx

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży, 66-003 Zabór ul. Zamkowa 1 informuje, że w postępowaniu nr CLDIM-ZP. 01a/15, pod nazwą „Budowa dwóch wolnostojących domów jednorodzinnych - 2”  oferty złożyło dziewięciu wykonawców. 
W dniu 29 stycznia 2016 roku, Zamawiający dokonał czynności oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. 
I tak:
- Za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo Budowlane Dawid Lisiewicz 66-100 Sulechów ul. Rozwojowa 14. Oferta tego Wykonawcy spełniła wszystkie określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymogi udziału w postępowaniu. Ogółem oferta uzyskała 91,29 pkt na 100 możliwych do uzyskania. W tym:
- w kryterium cena uzyskała 85,00 na 85,00 możliwych do uzyskania,  
- w kryterium okres udzielonej gwarancji uzyskała 5,00 pkt na 10,00 możliwych do uzyskania,
- w kryterium termin wykonania zamówienia uzyskała 1,29 pkt na 5,00 możliwych do uzyskania.
 
 
Zabór dnia 29 stycznia 2016 r.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - /roboty budowlane/ o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie Art. 11. ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.). 
 
Nazwa zamówienia: „Pałac w Zaborze – remont elewacji od strony południowej, wschodniej i zachodniej”.
Ogłoszenie w sprawie przedmiotowego zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28 stycznia 2016 roku.
 
 
 
Zabór dnia 28 stycznia 2016 r.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Odpowiedzi na pytania i wnioski Wykonawców 2
 
Zamawiający informuje, że w postępowaniu nr CLDiM-ZP. 04a/15 pod nazwą: „Budowa dwóch wolnostojących domów jednorodzinnych - 2” wpłynęły pytania i wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W tej sytuacji, zamawiający cytując pytania i wnioski, w trybie art. 38 ust. 1 ustawy      z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” (tekst jednolity Dz. U.     z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)  odpowiada:
 
Pytanie / wniosek nr 3
 
„W jakim kolorze ma być stolarka okienna i drzwiowa?”
 
Odpowiedź: Jak w opisie na rys. A1, A2. 
 
Pytanie / wniosek nr 4
 
„Czy w oknach mają być szprosy między okienne tak jak na rys. A9 ?”
 
Odpowiedź: Jak na rys. A9.
 
Pytanie / wniosek nr 5
„W związku z wykorzystaniem projektu gotowego proszę o potwierdzenie dostosowania posadowienia budynków do istniejących warunków gruntowo wodnych.”
Odpowiedź: Patrz odpowiedź jak w pytaniu nr 6.
Pytanie / wniosek nr 6
„Proszę o udostępnienie przez zamawiającego dokumentacji dotyczącej warunków gruntowo-wodnych do wglądu.”
Odpowiedź: W przedmiocie zamówienia nie było potrzeby ani wymagań wykonania takiej dokumentacji i w związku z tym Zamawiający jej nie posiada.
 
Pytanie / wniosek nr 5
 
„W związku z wykorzystaniem projektu gotowego proszę o potwierdzenie dostosowania posadowienia budynków do istniejących warunków gruntowo wodnych.”
 
Odpowiedź: Patrz odpowiedź jak w pytaniu nr 6.
 
Pytanie / wniosek nr 6
 
„Proszę o udostępnienie przez zamawiającego dokumentacji dotyczącej warunków gruntowo-wodnych do wglądu.”
 
Odpowiedź: W przedmiocie zamówienia nie było potrzeby ani wymagań wykonania takiej dokumentacji i w związku z tym Zamawiający jej nie posiada.
 
Zabór dnia 12 stycznia 2016 r.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Odpowiedzi na pytania i wnioski Wykonawców 1
 
Zamawiający informuje, że w postępowaniu nr CLDiM-ZP. 04a/15 pod nazwą: „Budowa dwóch wolnostojących domów jednorodzinnych - 2” wpłynęły pytania i wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W tej sytuacji, zamawiający cytując pytania i wnioski, w trybie art. 38 ust. 1 ustawy      z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” (tekst jednolity Dz. U.     z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)  odpowiada:
 
Pytanie / wniosek nr 1
 
„Prosimy o wyjaśnienie czy roboty wyszczególnione na planie zagospodarowania tj: obudowa śmietnika, miejsca postojowe, altana ogrodowa są w zakresie zadania? Roboty te nie są ujęte w przedmiarze robót. Jeśli wykonanie tych elementów jest w zakresie zadania prosimy o wskazanie sposobu ujęcia tego w kosztorysie ofertowym lub uzupełnienie przedmiaru robót.”
 
Odpowiedź: Obudowa śmietnika, miejsca postojowe, altana ogrodowa nie dotyczą zadania.
 
Pytanie / wniosek nr 2
 
„Prosimy o wyjaśnienie czy roboty związane z zagospodarowaniem terenu jak opaska wokół budynku, dojście, trawnik, drzewa są w zakresie zadania? 
Jeśli wykonanie tych elementów jest w zakresie zadania prosimy o wskazanie sposobu ujęcia tego w kosztorysie ofertowym lub uzupełnienie przedmiaru robót.”
 
Odpowiedź: Nie są w zakresie zadania.
Zabór dnia 11 stycznia 2016 r.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - /roboty budowlane/ o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie Art. 11. ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych   (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
 
Nazwa zamówienia: „Budowa dwóch wolnostojących domów jednorodzinnych - 2”
Ogłoszenie w sprawie przedmiotowego zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23 grudnia 2015 roku.
 
 
Zabór dnia 23 grudnia 2015 roku. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
 
 
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze ul. Zamkowa 1 66 – 003 Zabór działając na podstawie art. 26 ust. 3 i ust. 4 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich w oddziałach psychiatrycznych SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży i zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert.
Kryterium oceny ofert będzie cena.
Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z projektem umowy i formularzem oferty zostaną udostępnione oferentowi od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w dziele Kadr SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze i na stronie internetowej www.cldim.zgora.pl
Oferty należy składać do dnia 22.12.2015 r. w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze, budynek administracji pokój Nr 1.
Na kopercie należy umieścić adres ogłaszającego konkurs ofert,  oraz adres oferenta.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni siedzibie udzielającego zamówienie.
Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Przewiduje się zawarcie umowy na okres 6 miesięcy.
Komisja Konkursowa niezwłocznie zawiadomi oferentów o zakończeniu konkursu i jego wynikach na piśmie.
 
 
Zabór dnia 17 grudnia 2015 roku. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze informuje, że w postępowaniu nr  CLDIM-ZP. 03b/15 pod nazwą: „Trzyletnie dostawy leków do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze” ofertę złożył jeden wykonawca. 
Dnia 14 grudnia 2015 roku, Zamawiający dokonał czynności oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. 
- Za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Dystrybucji Farmaceutycznej  SLAWEX Sp. z o.o., adres: ul. Budowlana 28,    20-469 Lublin. Oferta tego Wykonawcy spełniła wszystkie określone  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymogi udziału w postępowaniu, a zaoferowana cena jest niższą od kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na realizacje zamówienia. Ogółem oferta uzyskała 100,00pkt na 100 możliwych do uzyskania.     W tym:
-  w kryterium cena uzyskała 80,00 pkt na 80,00 możliwych do uzyskania,  
- w kryterium termin realizacji dostawy  uzyskała 20 pkt na 20 możliwych do uzyskania.
 
Zamawiający informuje też, że w związku z tym, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta, zgodnie z Art. 94. ust. 2. pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia może zostać zawarta bez zachowania terminów, o których mowa w Art 94 ust. 1. pkt 2) wyżej przywołanej ustawy. 
 
Zabór dnia 14 grudnia 2015 roku. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ODPOWIEDZI NA PYTANIA 
 
 
Zabór, dnia 4 grudnia 2015 roku.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - /roboty budowlane/ o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie Art. 11. ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych   (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
 
Nazwa zamówienia: „Budowa dwóch wolnostojących domów jednorodzinnych”
Ogłoszenie w sprawie przedmiotowego zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26 listopada 2015 roku.
 
Komplet dokumentów do pobrania: http://cldim.zgora.pl/download/przetarg_domki.zip
 
Zabór, dnia 26 listopada 2015 roku.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Odpowiedzi na pytania i wnioski Wykonawców
 
Zamawiający informuje, że w postępowaniu znak sprawy CLDiM – ZP. 03b/15 pod nazwą: „Trzyletnie dostawy leków do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży               w Zaborze” wpłynęły pytania i wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W tej sytuacji, zamawiający cytując pytania i wnioski, w trybie art. 38 ust. 1 ustawy      z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” (tekst jednolity Dz. U.     z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)  odpowiada:  
Pytanie/wniosek 1:
Czy Zamawiający w Pakiecie w Poz. 144 dopuszcza możliwość zakupu preparatu Multilac® - po przeliczeniu na odpowiednią ilość opakowań x 10 kapsułek?  
W załączeniu specyfikacja produktu i jego najważniejsze cechy:
 
1. Multilac® jest synbiotykiem w kapsułkach (x 10 sztuk), nowoczesnym połączeniem probiotyku z prebiotykiem.
2. Zawiera 9 żywych szczepów bakterii oraz substancję odżywczą – oligofruktozę:
 
- Lactobacillus helveticus
- Lactoccocus lactis
- Bifidobacterium longum
- Bifidobacterium breve
- Lactobacillus rhamnosus
- Streptococcus termophilus
- Bifidobacterium bifidum
- Lactobacillus casei
- Lactobacillus plantarum
 
3. Jest stosowany 1 raz na dobę, co ma korzystny wpływ ekonomiczny na koszt dziennej dawki terapeutycznej.
4. Posiada unikalną technologię ochrony bakterii MURE®, która zwiększa odporność bakterii na niskie pH soku żołądkowego, a tym samym zapewnia dotarcie żywych szczepów bakterii do jelit.
5. Każda kapsułka zawiera, aż 4,5 miliarda żywych szczepów bakterii.
6. Może być stosowany u pacjentów z alergią ponieważ nie zawiera mleka, kazeiny oraz sztucznych barwników.
7. Nie wymaga przechowywania w lodówce.
8. Multilac® jest suplementem diety. Jego właściwości zostały potwierdzone w badaniach przeprowadzonych w Katedrze Fizjologii Człowieka Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 
 
Odpowiedź: Tak.
Pytanie/wniosek 2:
Czy w przypadku, gdy żądany przez Zamawiającego produkt nie jest już produkowany lub wystąpił czasowy brak jego dostępności, należy wycenić tą pozycję podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku, czy nie wyceniać go wcale?
Odpowiedź: Pozycja winna być wyceniona. Sposób je wyceny pozostaje w gestii Wykonawcy. Może to być np.: ostatnia cena sprzedaży lub cena prognozowana przez Wykonawcę.
Pytanie/wniosek 3:
Czy można wycenić leki w opakowaniu innej wielkości niż żądana przez Zmawiającego, a liść opakowań odpowiednio przeliczyć tak, aby liczba sztuk była zgodna z SIWZ?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający w tym zakresie odsyła do treści uwagi nr 5 znajdującej się w pkt 3 SIWZ.
Pytanie/wniosek 4:
§ 5 pkt 1- prosimy o wykreślenie zapisu – i dokonaniu jej odbioru przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Zgoda. Znowelizowana treść § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie „Strony ustalają, że rozliczenie za dostarczone przedmioty umowy odbywać się będzie fakturami VAT, po zrealizowaniu każdej partii dostawy.”
Pytanie/wniosek 5:
§ 5 pkt 3 – prosimy o wykreślenie – Faktura jest generowana z systemu i dostarczana wraz z dostawą, podstawą jej wystawienia jest przesłanie faksem zamówienie cząstkowe.
Odpowiedź: Niema takiej treści we wzorze umowy. Zamieszczona w SIWZ treść § 5 pkt 3 brzmi: „Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie, potwierdzone przez Zamawiającego zestawienie dostarczonego (zgodnie z cząstkowym zamówieniem)  asortymentu.”
 
Zabór, dnia 12 listopada 2015r.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - /dostawy/ o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie Art. 11. ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
 
Nazwa zamówienia:  „Trzyletnie dostawy leków do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze”.

 

Ogłoszenie w sprawie przedmiotowego zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02 listopada 2015 roku.
 
 
Zabór, dnia 2 listopada 2015 roku.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nazwa zamówienia:  „Trzyletnie dostawy leków do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - /dostawy/ o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie Art. 11. ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych   (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
 
DECYZJA
 
W oparciu o art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), postępowanie nr CLDiM-ZP. 03a/15 pod nazwą: „Trzyletnie dostawy leków do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze„. 
unieważniam.
 
Uzasadnienie
 
W niniejszym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.
 
Zabór, dnia 2 listopada 2015 roku.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Nazwa zamówienia:  „Trzyletnie dostawy leków do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - /dostawy/ o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie Art. 11. ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych   (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
 

 

Nazwa zamówienia:  „Trzyletnie dostawy leków do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze”.
 
 
Zabór dnia 21 października 2015 roku.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DECYZJA

W oparciu o art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), postępowanie nr CLDiM-ZP. 03/15 pod nazwą: „Trzyletnie dostawy leków do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze„                        

unieważniam.

Uzasadnienie

W niniejszym postępowaniu wpłynęła jedna oferta. Ilości zaoferowanych produktów leczniczych w czterech pozycjach odbiegają od ilości zapotrzebowanych w s.i.w.z..  Ponadto 10 zapotrzebowanych pozycji nie zostało wycenionych. Tym samym oferta ta na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 jako nie odpowiadająca treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia podlega odrzuceniu. W tej sytuacji wyczerpane zostały przesłanki unieważnienia niniejszego postępowania w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zabór dnia 13 października 2015r

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedzi na pytania i zmiany do SIWZ: http://cldim.zgora.pl/download/Odpowiedzi_na_pytania_wykonawcow.docx

http://cldim.zgora.pl/download/Zmiany_siwz_i_ogloszenia.docx

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - /dostawy/ o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie Art. 11. ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych   (tekst jednolityDz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

Nazwa zamówienia: „Trzyletnie dostawy leków do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci         i Młodzieży w Zaborze”.

Do pobrania: http://cldim.zgora.pl/download/siwz_leki.docx

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze

66-003 Zabór, ul, Zamkowa 1

 

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania finansowego jednostki za 2015 rok.

1.              Przedmiot zamówienia obejmuje:

a)      przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego jednostki za 2013 rok,

b)      sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania,

c)       doradztwo w zakresie organizacji rachunkowości oraz gotowość udzielania konsultacji i wyjaśnień w zakresie zamknięcia roku obrotowego, oraz sprawozdawczości finansowej.

2.              Zainteresowani proszeni są do składania ofert w kancelarii jednostki, 66-003 Zabór, ul. Zamkowa 1 do dnia 06 października 2015 roku do godziny 12.00. Ofertę należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdanie finansowego   SPZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze”. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania, nie  podlegają rozpatrzeniu.

3.              Złożona oferta powinna zawierać:

a)      informacje pisemne o oferencie, w tym o formie prowadzenia przez niego działalności,

b)      zaświadczenie o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,

c)       oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,

d)      cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenia pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania tego sprawozdania,

e)      informacje o osobach, które będą przeprowadzały badanie,

f)       określenie harmonogramu określającego terminy prac związanych z badaniem sprawozdania finansowego.

4.              Oczekiwany termin przeprowadzenia badania ostatecznego wraz z przekazaniem opinii i raportu w formie pisemnej i elektronicznej ustala się do dnia 30 marca 2016 roku.

5.              Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według kryterium ceny oraz spełniającej (obok standardowych) następujące warunki:

-        przeprowadzenie w ciągu ostatnich trzech lat usług badania sprawozdania finansowego

-        wykonania badania w siedzibie jednostki.

 

6.              O wynikach wyboru zostanie poinformowany pisemnie, oferent  którego oferta została wybrana. 

Dyrektor

SPZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze

66-003 Zabór, ul, Zamkowa 1

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania finansowego za 2015 rok.

 

Zainteresowani proszeni są do składania ofert w kancelarii jednostki, 66-003 Zabór, ul. Zamkowa 1 do 06.10. 2015r. do godz.12.00. Ofertę należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdanie finansowego SPZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze”. Oferty złożone po terminie, nie podlegają rozpatrzeniu. Warunki konkursu ofert zamieszczone są na naszej stronie www.cldim.com.pl

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze informuje, że w postępowaniu nr CLDIM-ZP. 02/15, pod nazwą „Roczne dostawy całodziennych posiłków do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze 2015/2016 ofertę złożył jeden wykonawca.

Dnia 28 lipca 2015 roku, Zamawiający dokonał czynności oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przezPrzedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Natalia Madej adres: 65-076 Zielona Góra ul. Reja 7/6.Oferta tego Wykonawcy spełniła wszystkie określone  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymogi udziału w postępowaniu, a zaoferowana cena jest niższą od kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na realizacje zamówienia. Ogółem oferta uzyskała 100,00pkt na 100 możliwych do uzyskania.     W tym:

-  w kryterium cena uzyskała 70,00 na 70,00 możliwych do uzyskania,

- w kryterium miejsce wytwarzania posiłków  uzyskała 10 pkt na 10 możliwych do uzyskania,

- w kryterium termin na składanie modyfikacji zamówienia uzyskała 20 pkt na 20  możliwych do uzyskania.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - /usługa / o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie Art. 11. ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.).
 
Nazwa zamówienia: „Roczne dostawy całodziennych posiłków do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze – 2015/2016.
Ogłoszenie w sprawie przedmiotowego zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16 lipca 2015 roku.
 
Pliki do pobrania:
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży, 66-003 Zabór ul. Zamkowa 1 informuje, że w postępowaniu nr CLDIM-ZP. 01/15, pod nazwą „Pałac w Zaborze – remont elewacji i tarasu od strony dziedzińca”  oferty złożyło ośmiu wykonawców. 
W dniu 03 marca 2015 roku, Zamawiający dokonał czynności oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. 
I tak:
- Za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Wykonawcę Firmę Handlowo Usługową „REMGIPS -2” Piotr Broczek, ul. Żukowa 30A,        43-607 Jaworzno. Oferta tego Wykonawcy spełniła wszystkie określone              w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymogi udziału w postępowaniu. Ogółem oferta uzyskała 87,95pkt na 100 możliwych do uzyskania. W tym:
-  w kryterium cena uzyskała 85,00 na 85,00 możliwych do uzyskania,  
- w kryterium okres udzielonej gwarancji uzyskała 0,61 pkt na 10,00 możliwych do uzyskania,
- w kryterium termin wykonania zamówienia uzyskała 2,34 pkt na 5,00 możliwych do uzyskania.
Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży, 66-003 Zabór ul. Zamkowa 1 informuje, że w postępowaniu nr CLDIM-ZP. 01/15, pod nazwą „Pałac w Zaborze – remont elewacji i tarasu od strony dziedzińca”  oferty złożyło ośmiu wykonawców. 
W dniu 03 marca 2015 roku, Zamawiający dokonał czynności oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. 
I tak:
- Za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Wykonawcę Firmę Handlowo Usługową „REMGIPS -2” Piotr Broczek, ul. Żukowa 30A,        43-607 Jaworzno. Oferta tego Wykonawcy spełniła wszystkie określone              w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymogi udziału w postępowaniu. Ogółem oferta uzyskała 87,95pkt na 100 możliwych do uzyskania. W tym:
-  w kryterium cena uzyskała 85,00 na 85,00 możliwych do uzyskania,  
- w kryterium okres udzielonej gwarancji uzyskała 0,61 pkt na 10,00 możliwych do uzyskania,
- w kryterium termin wykonania zamówienia uzyskała 2,34 pkt na 5,00 możliwych do uzyskania.
 
Zabór, 6 marca 2015 roku

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 6

pliki do pobrania: http://cldim.zgora.pl/download/pytania_odpowiedzi_6.zip

Zabór, 18 luty 2015 roku

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 5

pliki do pobrania: http://cldim.zgora.pl/download/pytania_odpowiedzi_5.zip

Zabór, 16 luty 2015 roku

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 4

pliki do pobrania: http://cldim.zgora.pl/download/pytania_odpowiedzi_2.zip

Zabór, 13 luty 2015 roku

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 3

 

 
Zabór, 10 luty 2015 roku

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 2

pliki do pobrania: cldim.zgora.pl/download/odpowiedzi_2.docx

Zabór, 06 luty 2015 roku

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

pliki do pobrania: cldim.zgora.pl/download/odpowiedzi.docx

Zabór, 05 luty 2015 roku

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - /roboty budowlane/ o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie Art. 11. ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych   (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

Nazwa zamówienia: „Pałac w Zaborze – remont elewacji i tarasu od strony dziedzińca”

Ogłoszenie w sprawie przedmiotowego zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30 stycznia 2015 roku.

1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze

66-003 Zabór, ul. Zamkowa 1.

Telefon: (068) 327-40-28

Faks: (068) 327-40-28

Adres e-mail: biuro@cldim.zgora.pl

Pliki do pobrania: http://cldim.zgora.pl/download/dokumentacja.zip

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze ul. Zamkowa 1 66 – 003 Zabór, zwanego dalej Centrum,  działając na podstawie art. 26 ust. 3 i ust. 4 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej  (j.t. Dz. U. z 2013 poz.217 z późn.zm.) ogłasza konkurs w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne  w zakresie:

1.      Udzielanie świadczeń zdrowotnych  z zakresu opieki psychia­trycznej, w Oddziale Psychiatrycznymdla Dzieci i Młodzieży – lekarz psychiatra.

2.      Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej  w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży – lekarz psychiatra i psychoterapeuta

i zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert.

Kryterium oceny ofert- 100% cena.

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z projektem umowy i formularzem oferty zostaną udostępnione oferentowi od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Sekretariacie

i na stronie internetowej www.cldim.zgora.pl

Oferty należy składać do dnia 19.12.2014 r. do godz. 10:00 w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Centrum, budynek administracji pokój Nr 1.

Na kopercie należy umieścić adres ogłaszającego konkurs ofert,  oraz adres oferenta.

Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Przewiduje się zawarcie umowy na okres 24 miesięcy.

Komisja Konkursowa niezwłocznie zawiadomi oferentów o zakończeniu konkursu i jego wynikach na piśmie.

Załączniki do pobrania: http://cldim.zgora.pl/download/zalaczniki_18.12.2014.zip

 
 
INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci     i Młodzieży, 66-003 Zabór ul. Zamkowa 1 informuje, że w postępowaniu nr CLDIM-ZP. 02/14, pod nazwą „Roczne dostawy całodziennych posiłków do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze – 2014/2015”. ofertę złożył jeden wykonawca. 
W dniu 07 sierpnia 2014 roku, Zamawiający dokonał czynności oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. 
 
Za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Natalia Madej 65-076 Zielona Góra ul Reja 7/6. Oferta tego Wykonawcy spełniła wszystkie wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Oferta ta w kryterium:
- ceny uzyskała 90 pkt i była niższą od tej, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia,  
- miejsce wytwarzania posiłków oferta uzyskała 10 pkt.
Tym samym oferta wyżej wymienionego Wykonawcy uzyskała ogółem ocenę 100,00 pkt na 100 punktów możliwych do uzyskania.
 
Zamawiający informuje też, że zgodnie z Art. 94. ust. 2. pkt 1) lit. a) ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych   (tekst jedn.  Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.) umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia może zostać zawarta z pominięciem terminów, o których mowa w Art. 94 ust 1. wyżej przywołanej ustawy.
 
Zabór dnia 07 sierpnia 2014 roku.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - /usługa / o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie Art. 11. ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych   (tekst jedn.  Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.).
 
Nazwa zamówienia: Roczne dostawy całodziennych posiłków do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze – 2014/2015.
Ogłoszenie w sprawie przedmiotowego zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16 lipca 2014 roku.
 
pliki do pobrania: 
siwz: http://cldim.zgora.pl/downloads/SIWZ 2.docx
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Zabór, 01 kwietnia 2014 roku
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
 
 
Zabór, 13 marca 2014 roku
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - /roboty budowlane/ o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie Art. 11. ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych   (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
 
Nazwa zamówienia: „Remont elewacji zewnętrznej północnej ściany pałacu Zaborze”.
Ogłoszenie w sprawie przedmiotowego zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04 marca 2014 roku.
 
 
Zabór, 4 marca 2014 roku.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dyrektor
SPZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze
66-003 Zabór, ul, Zamkowa 1

zwanego dalej Centrum, działając na podstawie art. 26 ust. 3 i ust. 4 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich w oddziale psychiatrycznym SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży i zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert.

Kryterium oceny ofert będzie cena.

Oferty należy składać do dnia 19.12.2013 r. w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Centrum, budynek administracji pokój Nr 1.
Na kopercie należy umieścić adres ogłaszającego konkurs ofert, oraz adres oferenta.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni siedzibie udzielającego zamówienie.
Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Przewiduje się zawarcie umowy na okres 24 miesiące.
Komisja Konkursowa niezwłocznie zawiadomi oferentów o zakończeniu konkursu i jego wynikach na piśmie.

pliki do pobrania: http://cldim.zgora.pl/download/dyzury_lekarskie_konkurs_ofert.doc

Zabór, dn. 16.12.2013 r.

Dyrektor
SPZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze
66-003 Zabór, ul, Zamkowa 1

zwanego dalej Centrum, działając na podstawie art. 26 ust. 3 i ust. 4 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich w oddziale psychiatrycznym SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży i zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert.

Kryterium oceny ofert będzie cena.

Oferty należy składać do dnia 10.12.2013 r. w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Centrum, budynek administracji pokój Nr 1.
Na kopercie należy umieścić adres ogłaszającego konkurs ofert, oraz adres oferenta.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni siedzibie udzielającego zamówienie.
Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Przewiduje się zawarcie umowy na okres 24 miesiące.
Komisja Konkursowa niezwłocznie zawiadomi oferentów o zakończeniu konkursu i jego wynikach na piśmie.

pliki do pobrania: http://cldim.zgora.pl/download/dyzury_lekarskie_konkurs_ofert.doc

Zabór, dn. 02.12.2013 r.

Dyrektor
SPZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze
66-003 Zabór, ul, Zamkowa 1

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania finansowego za 2013 rok.
Zainteresowani proszeni są do składania ofert w kancelarii jednostki, 66-003 Zabór, ul. Zamkowa 1 do 10.10.2013r. do godz.12.00. Ofertę należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdanie finansowego SPZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze”. Oferty złożone po terminie, nie podlegają rozpatrzeniu.

pliki do pobrania: http://cldim.zgora.pl/download/warunki_konkursu.pdf

Zabór, dn. 01.10.2013 r.

Informacja
o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży, 66-003 Zabór ul. Zamkowa 1 informuje, że w postępowaniu nr CLDIM-ZP. 02a/13, pod nazwą: „Dwuletnie dostawy produktów leczniczych do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze”, ofertę złożył jeden wykonawca.
W dniu 20 września 2013 roku, Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
Za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez konsorcjum: lider -
PGF Urtica Sp. z o.o. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120, partner -PGF S.A. (dawniej PGF HURT Sp. z o.o. ) 91-342 Łódź, ul. Zbąszyńska 3.

Uzasadnienie

Powyższa oferta, spełniła wszystkie określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymogi udziału w postępowaniu, a zaproponowana cena jest niższą od kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na wykonanie zamówienia (cena była jedynym kryterium wyboru).

Zamawiający informuje też, że zgodnie z Art. 94. ust 2. pkt 1) lit. a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.907), umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia może zostać zawarta przed upływem terminów określonych w Art. 94 ust 1. wyżej przywołanej ustawy.


Zabór dnia 20 września 2013 roku.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców 1
Zamawiający informuje, że w postępowaniu nr CLDIM-ZP. 02a/13 pod nazwą „ Dwuletnie dostawy produktów leczniczych do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze” wpłynęły pytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W tej sytuacji zamawiający w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” (jedn. tekst. Dz.U. z dnia 2010 r. nr 113, poz.759 z późn. zm.) odpowiada:
Pytanie 1.
1. Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ (czy podawać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?
Odpowiedź: Wskazać ułamkową ilość opakowań z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Pytanie 2.
2. W zadaniach składających się na opis przedmiotu zamówienia zamawiający wskazał nazwy oznaczonych rodzajów produktów leczniczych. Jednakże dla każdego z nich istnieją odpowiedniki zarejestrowane w Polsce dla tych samych wskazań, co produkty wskazane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, co oznacza, iż świetle ustawodawstwa dotyczącego leków spełniają te same wymagania. Tym samym stanowią produkty w pełni równoważne, mogące być przedmiotem oferty równoważnej w rozumieniu art. 29 ust. 2 Prawa zamówień publicznych. Niestety w specyfikacji istotnych warunków zamówienia brak jednoznacznego zapisu w tej kwestii. Dlatego też mając na uwadze art. 29 ust. 2 Prawa zamówień publicznych prosimy o rozszerzenie opisu przedmiotu zamówienia o możliwość zaoferowania produktów równoważnych.
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zamawiania produktów równoważnych za wyjątkiem sytuacji , gdy wskazany przez Zamawiającego lek nie będzie dostępny.
Pytanie 3.
3. Czy można wycenić lek równoważny pod względem składu chemicznego i dawki lecz różniący się postacią przy zachowaniu tej samej drogi podania np. wymagana w SIWZ tabletka a równoważnik ma postać drażetki, kapsułki, tabletki powlekanej, tabletki dojelitowej, oraz ampułkę za fiolkę, fiolkę za ampułko-strzykawkę i odwrotnie?
Odpowiedź: Tak, pod warunkiem, że cena równoważnika nie przekroczy limitu ceny wycenianego leku.
Pytanie 4.
4. Tabela nr 1 poz. 28 - Biodacyna - czy należy wycenić dawkę 250mg/ml 4ml?
Odpowiedź: Tak.
Pytanie 5.
5. Tabela nr 1 poz. 36 - Calcium Polfa - czy zamawiający wyrazi zgodę na wycenę dawki 180mg - brak na rynku leku o dawce 200mg.
Odpowiedź: Tak.
Pytanie 6.
6. Tabela nr 1 poz. 110 - Haloperidol - czy należy wycenić dawkę 2mg/1 ml?
Odpowiedź: Tak.
Pytanie 7.
7. Tabela nr 1 poz. 123 - Inj. Natrii Chloratii isotonica - czy należy wycenić 100amp - 200op?
Odpowiedź: Należy wycenić 2 opakowania a 100 ampułek.
Pytanie 8.
8. Tabela nr 1 poz. 266 - Vratizolin - czy należy wycenić krem?
Odpowiedź: Tak.
Pytanie 9.
7. Tabela nr 1 poz. 267 - Woda utleniona - ilu gramową należy wycenić?
Odpowiedź: 100g.
Pytanie 10.
8. Dotyczy Tabela nr 1 poz.35,40,85,104,181,188,202,251,273 Czy w przypadku, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub jest tymczasowy brak produkcji a nie ma innego leku równoważnego, którym można by było go zastąpić należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku czy nie wyceniać go wcale?
Odpowiedź: Według Zamawiającego żaden z leków wymienionych w tabeli nie jest lekiem wycofanym z obrotu. W tej sytuacji Wykonawca powinien oszacować cenę według własnych przewidywań.
Pytanie 11.
9. Dotyczy Tabela nr 1 poz.251 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w tej pozycji preparatu Tormentile forte (Farmina) 20g maść tuba lub Tormentillae comp.ung ,20g Ziaja.?
Odpowiedź: Tak.

Zabór dnia 12 września 2013r.

ZMIANY OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU i SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1

W trybie artykułu 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Ogłoszenie w sprawie zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, odnoszące się do pkt 1 zostało umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12 września 2013 roku.

I tak:
Punktowi 13.2. specyfikacji istotnych warunków zamówienia nadaje się treść :
„Wykonawca winien umieścić ofertę w nieprzezroczystej i zabezpieczonej kopercie. Koperta zewnętrzna winna być zaadresowana:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze,
66-003 Zabór, ul. Zamkowa 1
oraz powinna być oznakowana:

Oferta na „Roczne dostawy produktów leczniczych i wyrobów medycznych do S. P. Z. O. Z. Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze.”
nie otwierać przed dniem 17 września 2013 r. godziną 11:00.”

Punktowi 16. specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz pkt 10 ogłoszenia o zamówieniu nadaje się teść:
Oferty należy składać w:
Sekretariacie dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze, 66-003 Zabór ul. Zamkowa 1e budynek administracji pokój nr 1
do dnia 17 września 2013 r. godzina 09:00.
Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.
Punktowi 17.1. specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz pkt 11 ogłoszenia o zamówieniu nadaje się teść:
17.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w 17 września 2013 r. o godzinie 11:00.


Zabór dnia 12 września 2013 roku.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - /dostawy / o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie Art. 11. ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z późn. zm.).

Nazwa zamówienia: Dwuletnie dostawy produktów leczniczych do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze.
Ogłoszenie w sprawie przedmiotowego zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04 września 2013 roku.
1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze
66-003 Zabór, ul. Zamkowa 1.
Adres e-mail: biuro@cldim.zgora.pl
2. Określenie trybu zamówienia.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z późn. zm.).

pliki do pobrania: http://cldim.zgora.pl/download/siwz_leki_09.2013.zip

Zabór, dn. 04.09.2013 r. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DECYZJA 
 

W oparciu o art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z późn. zm.), postępowanie nr CLDiM-ZP. 02/13 na „Dwuletnie dostawy produktów leczniczych do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze„

unieważniam.Uzasadnienie

W niniejszym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.

 

Zabór, dn. 02.09.2013 r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - /dostawy / o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie Art. 11. ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych   (tekst jedn.  Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z późn. zm.).

Nazwa zamówienia: Dwuletnie dostawy produktów leczniczych do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze.
Ogłoszenie w sprawie przedmiotowego zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20 sierpnia 2013 roku.

1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze
66-003 Zabór, ul. Zamkowa 1.
Adres e-mail: biuro@cldim.zgora.pl    

2. Określenie trybu zamówienia.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z późn. zm.).

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
-  www.cldim.zgora.pl
- ponad to siwz można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego, budynek Administracji, Zabór ul. Zamkowa 1e, pokój   nr 1 sekretariat Dyrektora od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 13:00. – nieodpłatnie.
Uwaga: osoby pobierające specyfikację ze strony internetowej, proszone są o niezwłocznie potwierdzenie tego faktu, przesyłając zamawiającemu odpowiednie zawiadomienie na faks   nr 68 327-40-28 podając jednocześnie swą nazwę, NIP i  dane adresowe firmy.
 

pliki do pobrania: http://cldim.zgora.pl/smod/pliki/ogloszenie_siwz_leki.zip

Zabór, dn. 20.08.2013 r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży, 66-003 Zabór ul. Zamkowa 1 informuje, że w postępowaniu nr CLDIM-ZP. 01/13, pod nazwą „Roczne dostawy całodziennych posiłków do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze”, oferty złożyło dwóch wykonawców.

W dniu 01 sierpnia 2013 roku, Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
I tak:

- za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowe - Usługowe Piotr Firlej Stanisław Jaśkiewicz adres: Brzezie k/ Sulechowa ul. Poligonowa 1, 66-100 Sulechów. Oferta ta spełniła wszystkie wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zaproponowała najniższą cenę która była jedynym kryterium wyboru. Tym samym uzyskała ona ocenę 100,00 pkt na 100 punktów możliwych do uzyskania.

- kolejna oferta, złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Natalia Madej, 65-076 Zielona Góra, ul Reja 7/6 również spełniła wszystkie wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała ogółem 91,30 pkt na 100 punktów możliwych do uzyskania.

Zamawiający informuje też, że zgodnie z Art. 94. 1. pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych, umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 

Zabór, 01.08.2013 r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - /usługa / o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie Art. 11. ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z późn. zm.).

Nazwa zamówienia: Roczne dostawy całodziennych posiłków do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze.

Ogłoszenie w sprawie przedmiotowego zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10 lipca 2013 roku.

1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze

66-003 Zabór, ul. Zamkowa 1.

Adres e-mail: biuro@cldim.zgora.pl

2. Określenie trybu zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z późn. zm.).

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

- www.cldim.zgora.pl
- ponad to siwz można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego, budynek Administracji, Zabór ul. Zamkowa 1e, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 13:00. – nieodpłatnie.

Pliki do pobrania: http://cldim.zgora.pl/smod/pliki/ogloszenie_siwz.zip

Zabór, 10.07.2013 r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze ul. Zamkowa 1 66 – 003 Zabór, zwanego dalej Centrum, działając na podstawie art. 26 ust. 3 i ust. 4 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654) ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie:

1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej, w Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci –  lekarz psychiatra.
 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży – lekarz psychiatra.
i zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert.
 Kryterium oceny ofert - 100% cena.
Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z projektem umowy i formularzem oferty zostaną udostępnione oferentowi od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Sekretariacie i na stronie internetowej www.cldim.zgora.pl
Oferty należy składać do dnia 25.01.2013 r. do godz. 10:00 w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Centrum , budynek administracji pokój Nr 1.
Na kopercie należy umieścić adres ogłaszającego konkurs ofert, oraz adres oferenta.
Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Przewiduje się zawarcie umowy na okres 24 miesięcy.
Komisja Konkursowa niezwłocznie zawiadomi oferentów o zakończeniu konkursu i jego wynikach na piśmie.

Pliki do pobrania: http://cldim.zgora.pl/download/siwz_oddzial_poradnia.zip

Zabór, 10.01.2013 r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze ul. Zamkowa 1 66 – 003 Zabór, zwanego dalej Centrum, działając na podstawie art. 26 ust. 3 i ust. 4 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654) ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie:

1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej, w Oddziale Psychiatrycznym Obserwacyjnym dla Dzieci i Młodzieży – lekarz psychiatra.
2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży – psycholog, psychoterapeuta

i zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert.
Kryterium oceny ofert- 100% cena.
Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z projektem umowy i formularzem oferty zostaną udostępnione oferentowi od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Sekretariacie
i na stronie internetowej www.cldim.zgora.pl
Oferty należy składać do dnia 18.12.2012 r. do godz. 10:00 w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Centrum , budynek administracji pokój Nr 1.
Na kopercie należy umieścić adres ogłaszającego konkurs ofert, oraz adres oferenta.
Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Przewiduje się zawarcie umowy na okres 24 miesięcy.
Komisja Konkursowa niezwłocznie zawiadomi oferentów o zakończeniu konkursu i jego wynikach na piśmie.

pliki do pobrania:

https://www.dropbox.com/s/jr4vdefzad7tbdi/SIWZ%20-%20poradnia.docx

https://www.dropbox.com/s/q5zrialhnmh16o5/SIWZ%20-%20oddzial.docx

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja
o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży, 66-003 Zabór ul. Zamkowa 1 informuje, że w postępowaniu nr CLDIM-ZP. 03b/12, pod nazwą „Roczne dostawy produktów leczniczych do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze”, oferty złożyło dwóch wykonawców.

W dniu 07 września 2012 roku, Zamawiający w oparciu o cenę oferty (cena była jedynym kryterium wyboru) dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
I tak:

- za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Konsorcjum: lider - PGF Urtica Sp. z o.o. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120, partner -PGF HURT Sp. z o.o. 91-342 Łódź, ul. Zbąszyńska 3. Oferta ta spełniła wszystkie wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała 100,00 pkt na 100 punktów możliwych do uzyskania.

- kolejna oferta, złożona przez ASCLEPIOS S.A. 50-502 Wrocław ul. Hubska 44 spełniła wszystkie wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała ogółem 99,36 pkt na 100 punktów możliwych do uzyskania.

Zamawiający informuje też, że zgodnie z Art. 94. 1. pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych, umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 

Zabór, dn. 07.09.2012 r. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - /dostawy / o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie Art. 11. ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z późn. zm.).

Nazwa zamówienia: Roczne dostawy produktów leczniczych do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze.
Ogłoszenie w sprawie przedmiotowego zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29 sierpnia 2012 roku.

1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze
66-003 Zabór, ul. Zamkowa 1.
Adres e-mail: biuro@cldim.zgora.pl

2. Określenie trybu zamówienia.
Przetarg nieograniczony.

3. Miejsce uzyskania specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
- w siedzibie zamawiającego, budynek Administracji, Zabór ul. Zamkowa 1e, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora od poniedziałku do piątku, godz. 8:00 – 14:00. – nieodpłatnie.
- adres strony internetowej, na której znajduje się specyfikacja istotnych warunków zamówienia - www.cldim.zgora.pl
Uwaga: osoby pobierające specyfikację ze strony internetowej, proszone są o niezwłocznie potwierdzenie tego faktu, przesyłając zamawiającemu odpowiednie zawiadomienie na faks nr 68 327-40-28 podając jednocześnie swą nazwę, NIP i adres firmy .

Pliki do pobrania https://www.dropbox.com/s/x58xp9r1135e7e9/siwz.docx

Zabór, dn. 29.08.2012 r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DECYZJA

W oparciu o art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z późn. zm.), postępowanie znak CLDiM-ZP. 03a/12 na „Roczne dostawy produktów leczniczych i wyrobów medycznych do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze„
 

unieważniam.

Uzasadnienie

W niniejszym postępowaniu, zakres zamówienia publicznego obejmował dostawę produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Jednocześnie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszeniu Zamawiający zawarł warunek, w którym nie dopuścił do składania ofert częściowych. Oferty, które wpłynęły do Zamawiającego obejmowały jedynie dostawy produktów leczniczych, pomijając dostawę wyrobów medycznych. Tym samym są one niezgodne z przedmiotem zamówienia i jako takie dnia 29 sierpnia 2012r. zostają na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych odrzucone. W tej sytuacji Zamawiający zdecydował jak na wstępie.

Za Zamawiającego

Dyrektor
Krzysztof Krzyżanowski

Zabór, dn. 29.08.2012 r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Odpowiedzi na pytania Zamawiających 2

Zamawiający informuje, że w postępowaniu pod nazwą „Roczne dostawy produktów leczniczych i wyrobów medycznych do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze” wpłynęły niżej cytowane potania na, które udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1
Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ (czy podawać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

Odpowiedź:
Wskazać ułamkową ilość opakowań z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie nr 2
Czy w przypadku, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub jest tymczasowy brak produkcji a nie ma innego leku równoważnego, którym można by było go zastąpić należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku czy nie wyceniać go wcale?

Odpowiedź:
Według wiedzy Zamawiającego żaden z leków wymienionych w formularzu cenowym nie jest lekiem wycofanym z rynku. W tej sytuacji Wykonawca powinien albo oszacować cenę leku według własnych przewidywań albo zaproponować produkt równoważny.

Pytanie nr 3
Czy można wycenić lek równoważny pod względem składu chemicznego i dawki lecz różniący się postacią przy zachowaniu tej samej drogi podania np. wymagana w SIWZ tabletka a równoważnik ma postać drażetki, kapsułki, tabletki powlekanej, tabletki dojelitowej, oraz ampułkę za fiolkę, fiolkę za ampułko-strzykawkę i odwrotnie?

Odpowiedź:
Tak pod warunkiem, ze cena równoważnika nie przekroczy limitu ceny wycenianego leku

Pytanie nr 4
Tabela nr 1 poz. 28 – Biodacyna – czy należy wycenić dawkę 250mg/ml 4ml

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 5
Tabela nr 1 poz. 36 – Calcium Polfa - czy zamawiający wyrazi zgodę na wycenę dawki 180mg – brak na rynku leku o dawce 200mg

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 6
Tabela nr 1 poz. 70 – Dexaven – czy należy wycenić dawkę 8mg/2ml

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 7
Tabela nr 1 poz. 110 - Haloperidol – czy należy wycenić dawkę 2mg/1ml

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 8
Tabela nr 1 poz. 122 – Inj. Natrii Chloratii isotonica – czy należy wycenić 100amp – 100op?

Odpowiedź: wyceniamy 1 opakowanie a 100 ampułek

Pytanie nr 9
Tabela nr 1 poz. 257 – Vratizolin – czy należy wycenić krem

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 10
Tabela nr 1 poz. 258 – Woda utleniona – ilu gramową należy wycenić?

Odpowiedź: 100 g

Pytanie nr 11
Tabela nr 1 poz. 268 – Zinnat – brak produkcji, czy zamawiający wyrazi zgodę na wycenę tabl. powl.

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 12
Tabela nr 1 poz. 269 – Zoloft – czy należy wycenić dawkę 50mg?

Odpowiedź: Tak

Zabór, dn. 24.08.2012 r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Odpowiedzi na pytania Zamawiających 1

Zamawiający informuje, że w postępowaniu pod nazwą „Roczne dostawy produktów leczniczych i wyrobów medycznych do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze” wpłynęły niżej cytowane potania na, które udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1
Czy można wycenić lek równoważny pod względem składu chemicznego i dawki lecz różniący się postacią przy zachowaniu tej samej drogi podania np. wymagana w SIWZ tabletka a równoważnik ma postać drażetki, kapsułki, kapsułki twardej, tabletki powlekanej lub drażowanej (amp. za fiolkę i odwrotnie: krem, żel za maść lub odwrotnie)?

Odpowiedź:
TAK pod warunkiem, że cena zamiennika nie przekroczy limitu ceny przepisanego leki.

Pytanie nr 2
Czy można wycenić leki w opakowaniu innej wielkości niż żądana przez zamawiającego, a ilość opakowań przeliczyć tak, aby liczba sztuk (tabl, draż, amp , kaps, fiol,) była zgodna ze SIWZ?
Odpowiedź:
TAK

Pytanie nr 3
Jaką ilość opakowań wycenić jeżeli z przeliczeń wychodzi ilość ułamkowa np. 32,33 opk.? Czy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę czy podawać ilość z 2 miejscami po przecinku.

Odpowiedź:
Tak. Wskazać ułamkową ilość opakowań z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie nr 4
Jak postąpić ma oferent jeżeli w trakcie wyceny okaże się, że lek umieszczony w wykazie asortymentowym jest nie dostępny na rynku(np. brak produkcji, brak dostaw do kraju brak rejestru, brak harmonizacji, tymczasowe wstrzymanie produkcji) i nie ma leku równoważnego?

Odpowiedź:
Według wiedzy Zamawiającego żaden z leków wymienionych w formularzu cenowym nie jest lekiem wycofanym z rynku. W tej sytuacji Wykonawca powinien albo oszacować cenę leku według własnych przewidywań albo zaproponować produkt równoważny.

Zabór, dn. 23.08.2012 r. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - /dostawy / o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie Art. 11. ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z późn. zm.).

Nazwa zamówienia: Roczne dostawy produktów leczniczych i wyrobów medycznych do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze.
Ogłoszenie w sprawie przedmiotowego zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20 sierpnia 2012 roku.
1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze
66-003 Zabór, ul. Zamkowa 1.źn. zm.).

Nazwa zam Roczne dostawy produktó
Ogłoszenie w sprawie przedmiotowego zamó
1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze
66-003 Zabó
Adres e-mail: biuro@cldim.zgora.pl

Pliki do pobrania: http://www.sendspace.pl/file/68b568745015c398895122c

Zabór, dn. 20.08.2012 r.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DECYZJA

W oparciu o art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z późn. zm.), postępowanie nr CLDiM-ZP. 03/12 na „Roczne dostawy produktów leczniczych i wyrobów medycznych do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze„

unieważniam.

Uzasadnienie

W niniejszym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.

Zabór, dn. 20.08.2012 r.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży, 66-003 Zabór ul. Zamkowa 1 informuje, że w postępowaniu nr CLDIM-ZP. 04/12, pod nazwą „Roczne dostawy całodziennych posiłków do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze”, oferty złożyło dwóch wykonawców.

W dniu 10 sierpnia 2012 roku, Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
I tak:

- za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Natalia Madej, 65-076 Zielona Góra, ul Reja 7/6. Oferta ta spełniła wszystkie wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w ocenie uzyskała ogółem 100,00 pkt na 100 punktów możliwych do uzyskania. W tym, w kryterium cena uzyskała 90,00pkt na 90 możliwych, a w kryterium miejsce wytwarzania posiłków 10,00 na 10 możliwych do uzyskania.

- kolejna oferta, złożona przez IMPEL CATERING Sp. z o.o. 53-111 Wrocław, ul. Ślężna 118 spełniła wszystkie wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała ogółem 99,62 pkt na 100 punktów możliwych do uzyskania. W tym, w kryterium cena uzyskała 89,62pkt na 90,00 możliwych do uzyskania, a w kryterium miejsce wytwarzania posiłków 10,00 na 10 możliwych do uzyskania.

Zamawiający informuje też, że zgodnie z Art. 94. 1. pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych, umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Zabór, dn. 10.08.2012 r.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja
o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży, 66-003 Zabór ul. Zamkowa 1 informuje, że w postępowaniu nr CLDiM-ZP. 01b/12, pod nazwą „Remont konstrukcji zabytkowego mostu, w zespole pałacowym w Zaborze” ofertę złożył jeden wykonawca.

W dniu 06 sierpnia 2012 roku, Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
Za taką uznał ofertę ALTAPLAN sp. z o.o. 52-214 Wrocław ul. Grota-Roweckiego 168. Wykonawca ten zaoferował się wykonać przedmiot umowy za cenę 465 970,95 (cena była jedynym kryterium wyboru wykonawcy).

Wykonawca ten spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zaproponował cenę wykonania zamówienia, którą Zamawiający był w stanie zaakceptować.

Zamawiający informuje też, że zgodnie z Art. 94 ust.2. pkt 1 lit. a) ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, wyżej wymienionego artykułu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę – co miało tu miejsce.

Zabór, dn. 06.08.2012 r. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - /dostawy / o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie Art. 11. ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z późn. zm.).

Nazwa zamówienia: Roczne dostawy produktów leczniczych i wyrobów medycznych do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze.

Ogłoszenie w sprawie przedmiotowego zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07 sierpnia 2012 roku.

Nazwa (firma) i adres zamawiającego.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze

66-003 Zabór, ul. Zamkowa 1
Adres e-mail: biuro@cldim.zgora.pl

Pliki do pobrania: http://www.sendspace.pl/file/cba938771441a99fd9f5d2f

Zabór, dn. 06.08.2012 r. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - /usługa / o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie Art. 11. ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych   (tekst jedn.  Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z późn. zm.).

Nazwa zamówienia: Roczne dostawy całodziennych posiłków do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze.

Ogłoszenie w sprawie przedmiotowego zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01 sierpnia 2012 roku.

1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze

66-003 Zabór, ul. Zamkowa 1.
adres e-mail: biuro@cldim.zgora.pl

Pliki do pobrania: http://www.sendspace.pl/file/26caced67d788f8337f570b

Zabór, dn. 01.08.2012 r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - /roboty budowlane/ o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie Art. 11. ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z późn. zm.).

Nazwa zamówienia: „Remont konstrukcji zabytkowego mostu, w zespole pałacowym w Zaborze”.

Ogłoszenie w sprawie przedmiotowego zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18 lipca 2012 roku.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze

66-003 Zabór, ul. Zamkowa 1.
adres e-mail: biuro@cldim.zgora.pl

Pliki do pobrania: http://www.sendspace.pl/file/6c0210597e94fb26cbbbdb5

Zabór, dn. 18.07.2012 r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży, 66-003 Zabór ul. Zamkowa 1 informuje, że w postępowaniu nr CLDiM-ZP. 02/12, pod nazwą „Adaptacja pomieszczeń S.P.Z.O.Z. Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze dostosowująca obiekt do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 02 lutego 2011r.– etap IV - modernizacja segmentów „B” i B1” ofertę złożył jeden wykonawca.

W dniu 10 lipca 2012 roku, Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
Za taką uznał ofertę Zakładu Remontowo-Budowlanego „KOMPLEX-BUD” Bogdan Gałęzowski, Karpicko ul. Lipowa 7, 64-200 Wolsztyn. Wykonawca ten zaoferował się wykonać przedmiot umowy w terminie do 31 października 2012r. za cenę 585 950,69 zł. (cena i termin wykonania umowy były kryteriami wyboru wykonawcy).

Wykonawca ten spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zaproponował cenę wykonania zamówienia niższą od kwoty, jaką na wykonanie zamówienia przeznaczył Zamawiający.

Zamawiający informuje też, że zgodnie z Art. 94 ust.2. pkt 1 lit. a) ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, wyżej wymienionego artykułu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę – co miało tu miejsce.


Zabór dnia 10 lipca 2012 roku

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DECYZJA

W oparciu o art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z późn. zm.), postępowanie nr CLDiM-ZP. 01a/12 na „Remont konstrukcji zabytkowego mostu, w zespole pałacowym w Zaborze„ unieważniam.

Uzasadnienie

W niniejszym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta spełniająca warunki udziału w postępowaniu.
 

Zabór dnia 10 lipca 2012r

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - /roboty budowlane/ o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie Art. 11. ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych   (jedn. tekst Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z późn. zm.).

Nazwa zamówienia:
„Adaptacja pomieszczeń S.P.Z.O.Z. Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze dostosowująca obiekt do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 02 lutego 2011r.  –  etap IV -  modernizacja segmentów B i B1”.

Ogłoszenie w sprawie przedmiotowego zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15 czerwca 2012 roku.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze

66-003 Zabór, ul. Zamkowa 1.

adres e-mail: biuro@cldim.zgora.pl

Załączniki do pobrania

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - /roboty budowlane/ o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie Art. 11. ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z późn. zm.).

Nazwa zamówienia: „Remont konstrukcji zabytkowego mostu, w zespole pałacowym w Zaborze”.

Ogłoszenie w sprawie przedmiotowego zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14 czerwca 2012 roku.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze

66-003 Zabór, ul. Zamkowa 1.

adres e-mail: biuro@cldim.zgora.pl

Załączniki do pobrania

Zabór, 14.06.2012 r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W oparciu o art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z późn. zm.), postępowanie nr CLDiM-ZP. 01/12 na „Remont konstrukcji zabytkowego mostu, w zespole pałacowym w Zaborze"

unieważniam.

Uzasadnieni

pliki do pobrania: cldim.zgora.pl/download/odpowiedzi_2.docx

Zabór, 06 luty 2015 roku

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - /roboty budowlane/ o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie Art. 11. ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).
 
Nazwa zamówienia: „Budowa dwóch wolnostojących domów jednorodzinnych - 3”
Ogłoszenie w sprawie przedmiotowego zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18 marca 2016 roku.
 
 
Zabór, dnia 18 marca 2016 r.
Ogłoszenie nr 48987 - 2017 z dnia 2017-03-22 r.
Zabór: Prace konserwatorskie sali lustrzanej pałacu w Zaborze
 
 
 
Zabór, dn. 03.04.2017 r.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zabór, dn. 11.05.2017 r.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie z dnia 2017-06-01 r.
Zabór: Budowa w pałacu w Zaborze dźwigu – platformy dla osób niepełnosprawnych
 
 
 
Zabór, dn. 01.06.2017 r.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie z dnia 2017-06-01 r.
Zabór: Budowa w pałacu w Zaborze dźwigu – platformy dla osób niepełnosprawnych
 
 
 
Zabór, dn. 01.06.2017 r.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie z dnia 2017-06-01 r.
Zabór: Budowa w pałacu w Zaborze dźwigu – platformy dla osób niepełnosprawnych
 
 
Zabór, dn. 16.06.2017 r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zabór, dn. 16.10.2017 r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wersja do druku